سایز 1022

اندازه قطر بالا (سانتی متر) قطر پایین (سانتی متر) ارتفاع
(سانتی متر)
قطر گلدان داخلی (سانتی متر) عمق گلدان داخلی (سانتی متر)
کم اهمیت 17 11.5 17 15 14
متوسط 23 18 25 21 18.5